Visie


 

 


Onze school


Campus Plinius staat voor een persoonlijke, sociale en arbeidsgerichte ontwikkeling van onze leerlingen.

Onze aandacht gaat uit naar:

• kwaliteitsvol onderwijs
• vernieuwende technieken
• begeleiding van de individuele leerling

Wij werken aan de persoonlijkheidsvorming van jongeren zodat ze zich kritisch-creatief kunnen integreren in de samenleving en de cultuur. Dit betekent dat ze vervolgstudies kunnen aanvatten, een beroepsleven kunnen uitbouwen, hun verantwoordelijkheid in de samenleving opnemen en maatschappelijk geëngageerd zijn.

In de eerste graad besteden we bijzondere aandacht aan de overgang van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs.

• Het eerste leerjaar A richt zich tot leerlingen met een brede algemene interesse. Zij kunnen binnen onze school doorstromen naar alle technische richtingen.
• Het eerste leerjaar B richt zich vooral tot leerlingen die bewust kiezen voor een praktijkgerichte opleiding. Ook leerlingen die het wat moeilijker hebben in de basisschool, of die op basis van leeftijd overgaan naar het secundair onderwijs, worden opgevangen in het eerste leerjaar B. Al deze leerlingen kunnen doorstromen naar het eerste gemeenschappelijk jaar (1A) of het tweede beroepsvoorbereidend jaar (2BVL).

Op Campus Plinius start de schoolloopbaanbegeleiding in de 1e graad door de leerlingen geleidelijk te helpen ontdekken wat de eigen talenten en interesses zijn door kennismaking met en zelfs onderdompeling in brede belangstellingsgebieden via de talentenklassen.

Onze school begeleidt de studiekeuzes die op het einde van de eerste en de tweede graad gemaakt moeten worden.

We begeleiden ook de mogelijke verdere studiekeuzes die op het einde van de derde graad kunnen gemaakt worden. Maar ook de instap in het beroepsleven wordt voldoende ondersteund door:

• blokstages
• minionderneming en leeronderneming
• bedrijfsbezoeken
• het behalen van het getuigschrift bedrijfsbeheer
• de infobeurs ‘Hoger onderwijs / werk’ op school

Wij willen met ons onderwijs bij al onze leerlingen interesse wekken, blijvende leerresultaten bereiken en een aanzet geven tot levenslang leren. We streven ernaar om naast kennisoverdracht onze leerlingen de juiste vaardigheden en attitudes bij te brengen. Hieruit volgt dat bij ons niet alleen het product, maar ook het proces een belangrijke plaats inneemt. Onze leraren spelen hierbij een cruciale rol: de leerling wordt actor van zijn leerproces, de leraren groeien naar een rol als coach. Ze bieden structuur, stellen duidelijke eisen en regisseren het leerproces.


Onze troeven


Een positieve schoolsfeer

Onze leerlingen zijn geen nummer in de rij. Ze hebben inspraak via de leerlingenraad en de schoolkrant, ze worden betrokken bij allerlei activiteiten en projecten… Wij zijn een school waar leerkrachten en leerlingen een team vormen. Bij de leerlingen ‘het geloof in eigen kunnen’ versterken, dat vinden wij belangrijk. Wij willen immers leerlingen afleveren die klaar zijn voor hun toekomst. Leerlingen die kunnen samenwerken, die zelfbewust en ondernemingsgezind zijn, die zaken durven aan te pakken. Ook beleefde omgangsvormen, hulpvaardigheid en begrip hebben voor elkaar horen hierbij. Immers, goede afspraken maken goede vrienden.

Opleidingen met oog voor de praktijk

Campus Plinius biedt een brede waaier aan opleidingen in beroeps en technisch secundair onderwijs (BSO en TSO). Onze leerlingen toetsen hun theoretische kennis regelmatig aan de echte wereld. Zo nemen de leerlingen haarzorg en schoolheidsverzorging in onze oefensalons klanten onder handen, leiden de leerlingen boekhouden-informatica met veel succes hun minionderneming en draaien de leerlingen van verzorging mee in het Zeepreventorium. Kennen én kunnen, daar draait het om.

Onze kwaliteitsvolle en praktijkgerichte opleidingen worden gewaardeerd door de bedrijfsmanagers waarmee we samenwerken. Zij prijzen regelmatig de kwaliteit en inzet van onze afgestudeerden.


 

Copyright © 2016 van GO! technisch atheneum Campus Plinius Tongeren - Keversstraat 26 - 3700 Tongeren